Wiedza o tańcu

Wiedza o tańcu jako przedmiot dodatkowy może być zdawana na poziomie:

  • podstawowym
  • rozszerzonym

Wyboru poziomu zdający dokonuje w deklaracji, którą ma obowiązek złożyć do dnia 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda - fałsz”), zadania otwarte (wymagające samodzielnego formułowania zwięzłych wypowiedzi). W zadaniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia (ilustracje czarno-białe i barwne, szkice, rysunki, diagramy itp.). Zadania sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny składający się z trzech części:

  • w części pierwszej egzaminu zdający otrzymuje zadanie, które polega na zanalizowaniu fragmentu dzieła tanecznego. Fragment dzieła tanecznego, trwający od 2 do 4 minut, powinien być odtworzony z kasety video lub płyty CD 4 razy z następującymi przerwami: pierwsza – 2 minuty, druga – 10 minut, trzecia – 20 minut. Zdający dokonuje analizy, zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu zadania. Integralną część zadania może stanowić ikonografia (ilustracje czarno-białe lub barwne) i teksty źródłowe.
  • w części drugiej egzaminu zdający rozwiązuje test obejmujący cały zakres wymagań egzaminacyjnych. Ta część arkusza egzaminacyjnego zawiera różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu „prawda - fałsz”), zadania otwarte (wymagające samodzielnego formułowania zwięzłych wypowiedzi). W zadaniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia (ilustracje czarno-białe i barwne, szkice, rysunki, diagramy itp.). Zadania sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
  • w części trzeciej egzaminu zdający otrzymuje dwa tematy do wyboru. Ta część egzaminu polega na napisaniu wypracowania na jeden z wybranych tematów.

    Oba tematy odwołują się do wykazu dzieł tanecznych wymienionych w załączniku do Opisu wymagań egzaminacyjnych. Integralną częścią tematów mogą być teksty źródłowe i materiał ikonograficzny (ilustracje czarno-białe i barwne). Jeden z tematów może nawiązywać do dzieła poddanego analizie w części pierwszej arkusza. Zadania tego arkusza sprawdzają wiadomości i umiejętności opisane w standardach dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

Na jakich studiach wymagana jest wiedzę o tańcu?

Wiedzę o tańcu powinny zdawać osoby, które myślą o studiach tańca: pedagoga tańca, choreografa.